O Concello das Somozas convoca axudas para apoiar a natalidade con achegas de ata 3.000 euros. Preténdese un dobre obxectivo: por unha banda, fomentar a natalidade como medida complementaria de apoio ás familias e, por outro lado, a fixación da poboación no termo municipal.

Están destinadas tanto para as nenas e nenos nados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021 como entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022. Para o primeiro grupo, as axudas son as seguintes:

  • 1.000 euros polo primeiro fillo/a nado/a, adoptado/a ou acollido/a.
  • 1.000 euros polo primeiro fillo/a nado/a, adoptado/a ou acollido/a en caso de padecer algunha discapacidade.
  • 1.000 euros polo segundo e sucesivos fillos/as nados/as, adoptados/as ou acollidos/as.
  • 1.500 euros polo segundo e sucesivos fillos/as nados/as, adoptados/as ou acollidos/as no caso de padecer unha discapacidade.

As contías para o grupo de nacementos entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022 son:

  • 1.000 euros polo primeiro fillo/a nado/a, adoptado/a ou acollido/a.
  • 2.000 euros polo primeiro fillo/a nado/a, adoptado/a ou acollido/a en caso de padecer algunha discapacidade.
  • 2.000 euros polo segundo e sucesivos fillos/as nados/as, adoptados/as ou acollidos/as.
  • 3.000 euros polo segundo e sucesivos fillos/as nados/as, adoptados/as ou acollidos/as no caso de padecer unha discapacidade.

Os pais/nais, titores ou acolledores, ou polo menos un deles, así como o menor nado, adoptado ou acollido, deberán estar empadroados no Concello de As Somozas cunha antelación mínima de 12 meses antes do parto. Os menores nados, adoptados ou acollidos, deberán inscribirse no padrón de habitantes do Concello. A persoa ou persoas solicitantes da axuda deberán comprometerse a seguir empadroados no concello, tanto eles como os menores obxecto da axuda, por un período mínimo de 3 anos desde a data da concesión. O menor deberá convivir coa persoa solicitante e debe estarse ó corrente coas obrigas tributarias coa Seguridade Social e coas Administracións Tributaria Estatal de Galicia.

As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica, na sede electrónica do Concello de As Somozas de xeito preferencial, ou tamén no Rexistro do Concello. Presentaranse no prazo máximo de 6 meses desde o nacemento, resolución xudicial de adopción ou resolución administrativa de acollemento e no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de xaneiro de 2022.

O alcalde, Juan Alonso Tembrás, indica que “o que buscamos con estas axudas é fomentar a natalidade no noso municipio, pero tamén axudar a cubrir as necesidades básicas no momento dun nacemento, que son moitas. Agardamos contar con novos nenos e nenas nas Somozas”, argumentou.

Toda a información aquí