Outros Servizos

TELÉFONOS DE INTERESE

• GARDA CIVIL. Genérico: 062
• GARDA CIVIL. San Sadurniño: 981.490.006
• INCENDIOS. Bomberos Parque Comarcal: 085
• PERMISO QUEMAS: 902.112.000
• EMERXENCIAS. Xunta de Galicia: 112
• CENTRO DE SAUDE: 981.404.119
• URXENCIAS SANITARIAS: Xunta de Galicia. Ambulancias: 061
• PUNTO DE ATENCIÓN: PAC San Sadurniño: 981.490.463 (todos los días a partir de las 15h.)
• AUTOBUSES: ARRIVA. Paseo da Estación, s/n. 15405-Ferrol: 981.311.370
• TRENS FEVE: Estación de Cerdido: 981.411.059 – Estación de Ferrol: 981.370.497

PUNTO LIMPO. HORARIO: VENRES DE 16H A 20H.
O Punto Limpo co que conta o Concello de As Somozas está situado no Polígono Industrial de As Somozas ó lado da nave do Concello. Os veciños poderán depositar no punto limpo  os siguintes tipos de lixo:  voluminosos (mobles, colchóns, outros enseres domésticos), madeira, restos de poda y residuos vexetais, materiais plásticos diversos, metales, cartón y papel, escombros domésticos (RCD), residuos asimilables a urbanos misturados, envases contaminados, tubos fluorescentes, pilas, aceites de motor usados, aceites vexetais, baterías, equipos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Servizos Sociais

Os Servizos Sociais Comunitarios son a entrada fundamental ao Sistema de Benestar; é onde se reciben as demandas
persoais, familiares e de colectivos; onde se valoran as situacións de necesidade e problemáticas sociais, e se asesora hacia os recursos máis idóneos para cada caso.
Dende os SS.SS. Comunitarios preténdese acadar un obxectivo principal: que os nosos veciños teñan acceso á información sobre todos os dereitos e recursos sociais existentes.

Este programa consiste nunha serie de atencións de carácter persoal, doméstico e técnico có fin de facilitar que as persoas poidan seguir vivindo no domicilio e entorno, evitando así ingresos non desexados en residencias.
Poden recibir este Servizo, individuos ou familias que presenten un grao de dependencia moderada e que non lles sexa posible a realización das súas actividades cotiás; ou naqueles casos, que tendo unha dependencia grave, este servizo supoña unha axuda aos seus coidadores.
Información, xestión e seguimento de RISGAS.
Información e xestión de prestacións económicas por nacimento de fillos, familias numerosas, fillos menores de tres anos; prestacións por Paternidade e Maternidade, colaboración có Programa Prescolar na Casa…
Información adicada especialmente ao Sector de poboación con Minusvalideces: Solicitudes de Valoración do Grao e información sobre os beneficios que conleva; Dependencia, Pensións non Contributivas; Pensións por Invalideces, etc.
Atención ás necesidades da poboación maior: PNC, Pensións de Xubilación, Acollemento Familiar; Información sobre
Termalismo e Turismo Social, descontos no teléfono; xestión de expedientes e supervisión do Servizo de Axuda no Fogar, etc.