Plan de Urbanismo

O Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de As Somozas foi aprobado no ano 2006 e adapta a situación particular do Concello ó marco regulador no que debe inscribirse toda actividade urbanística, así como a territorialización das actividades económicas e a súa ordenación integrada con carácter urbanístico dentro dun Plan.
Por outra parte, en As Somozas, dance factores de dinamización específicos que fan fundamental a necesidade dun Plan. Nun primeiro término, As Somozas ten a instalación da planta de tratamento de resíduos industriais de Galicia, SOGARISA, e, a maiores, crease un Parque Empresarial, donde se sitúan empresas vinculadas principalmente ó reciclaxe e á enerxía eólica, o que xera expectativas na poboación da zona, levandose a cabo un moderado ascenso do parque de viviendas, sobre todo no ámbito urbán e a súa área de influencia.
A existencia destas empresas xerou unha importante fonte de ingresos, derivando nun incremento dos espacios libres e equipamentos en só urbán, suficientes para atender as necesidades dunha población maior. En As Somozas, as necesidades de dotacións foron antes que as necesidades das vivendas.
Do mismo xeito, a modernización das explotacións agropecuarias, ca creación de cooperativas, así como a implantación en só rústico de actividades vinculadas a primeira transformación, sobre de todo no sector da madeira, son outors dos aspectos importantes a recoller no Plan Xeral.

Si desexa máis información:

ENLACE A: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php

Outros enlaces relaciones co Urbanismo:

Inventarios Municipais

Inventario municipal de camiños, abastecemento e saneamento; e implementación sobre un visor web.

Se desexa máis información:

LIGAZÓN A: https://inventario.assomozas.es/