Nomeamento de persoal laboral fixo coa categoría de operario de servizos.

Nomeamento de persoal laboral fixo coa categoría de auxiliares de axuda no fogar.