Nomeamento de persoal laboral fixo coa categoría de operario de servizos condutor.

Nomeamento de funcionario de carreira coa categoría de auxiliar de xulgado.

Nomeamento de persoal laboral fixo coa categoría de operaria de instalacións deportivas.