AVISO

Se necesitas un CERTIFICADO DE EMPADRONAMENTO para solicitar a moratoria do pago dos préstamos hipotecarios (certificado histórico colectivo) decretada polo Goberno Central, podes solicitalo a través da sede electrónica do Concello (sede.assomozas.es) facendo unha solicitude xenérica ou a través do correo electrónico [email protected] , achegando en ambos casos unha solicitude firmada por todas as persoas maiores de idade que van a figurar no certificado e os DNI escaneados de todos eles.