Nas Somozas, reúnense na Casa do Concello as seguintes persoas, funcionarias de carreira e integrantes do Tribunal que se constitúe para a provisión en propiedade dunha praza de auxiliar administrativo/a, mediante concurso de méritos, segundo o establecido nas Bases oportunamente aprobadas.

Consulta aquí a acta.