Expediente núm.: 2020/C006/000001
Prego de Condicións
Procedemento: Arrendamento de Ben Inmoble Mediante adxudicación Directa

CONCELLO DAS SOMOZAS
Asunto: Arrendamento de vivenda para casa niño
Documento asinado por: O Alcalde