No  BOP do 22-07-2020 publicáronse as bases reguladoras das axudas para paliar as consecuencias económicas derivadas da crise sanitaria ocasionada polo brote de coronavirus covid 19.

  • Concederase unha contía fixa de 2.000,00 euros para persoas físicas autónomas de calquera tipo que teñan unha actividade afectada polo peche de establecementos disposto no RD 463/2020, de 14 de marzo . No suposto de que nun mesmo establecemento houbera máis dun traballador autónomo empregado presentarase unha única solicitude por establecemento.
  • Concederase unha contía fixa de 400,00 euros para resto de persoas autónomas non afectados polo suposto anterior pero que teñen que facer gastos para adaptadarase á normativa imposto polo covid 19.

Esta axuda será compatible con calquera outra concedida por entidades públicas ou privadas, sempre que o importe total das axudas percibidas polo mesmo concepto non supere o custo total dos gastos subvencionables polas presentes axudas.

Acceda aquí á disposición completa no BOP.