AVISO

Por Resolución de Alcaldía de data 17/11/2020 amplíase ATA O 18 DE DECEMBRO o prazo de xustificación das Axudas Covid 19 que xa foron concedidas.