Nas Somozas, reúnense na Casa do Concello, baixo a presidencia da bibliotecaria do Concello de Ortigueira, María José Vilasánchez Fuciños, designada por Alcaldía, as seguintes persoas, empregadas públicas e integrantes do Tribunal que se constúe para a provisión en propiedade dunha praza de auxiliar de biblioteca e arquivo, persoal laboral fixo, mediante concurso oposición, segundo o establecido nas Bases oportunamente aprobadas.

Consulta aquí a acta.