Objeto/reumen:

Contratación da obra: Humanización en O Seixidal
Publicación proxecto de obra e prego de clausulas administrativas e cadro de características técnicas
Procedemento aberto simplificado


Tipo contrato: Obras
Fecha de entrada: 09/07/2018
Estado: En licitación
Procedimiento: Abierto
Fecha adjudicación:
Contratista:
Importe con iva: 56.484,91 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar
Documento:(2) Descargar