Objeto/reumen:

Contratación da obra: Camiño Vila – Souto – Pista de Penadeiriz A Veiga (Recemel) – POS 2017
Publicación prego de claúsulas administrativas e proxecto de obra


Tipo contrato: Obras
Fecha de entrada: 02/10/2017
Estado: En adjudicación
Procedimiento: Negociado
Fecha adjudicación: 27/11/2017
Contratista: CONSTRUCCIONES GUERREIRO SOMOZAS S.L.
Importe con iva: 34.120,90 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar Pliego de clausulas adminitrativas
Documento:(2) Descargar proyecto de obra