Objeto/reumen:

Contratación da obras: ACCESO AO CEMITERIO DENDE AC-110 – 1ª FASE DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL ( PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) ADICIONAL 1/2017
Publicación prego de claúsulas administrativas e proxecto de obra
Procedemento negociado con publicidade
Adjudicación definitiva 04/05/2018 a Francisco Gómez y Cía S.L. por 97.555,04 euros


Tipo contrato: Obras
Fecha de entrada: 26/01/2018
Estado: En adjudicación
Procedimiento: Negociado
Fecha adjudicación: 04/05/2018
Contratista: FRANCISCO GOMEZ Y CIA S.L.
Importe con iva: 97.555,04 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar Pliego
Documento:(2) Descargar Proyecto