As persoas físicas ou xurídicas titulares do dereito de aproveitamento sobre os terreos forestais procederán a execución da xestión de biomasa incluida a retirada de especies arbóreas antes do 31 de maio de cada ano, segundo a Lei 3/20017 de 9 de abril de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia, modificada pola Lei 9/2OOI7 de 26 de decembro de medidas fiscais e administrativas de Galicia que entrou en vigor o l- de xaneiro de 2018.

Débese manter limpa de biomasa unha franxa de 50 metros (para o caso de eucaliptos, piñeiros ou acacias) e 15 metros (para especies frondosas caducifolias) dende:

– Solo urbano, núcleo rural e solo urbanizable

Edificacións e vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineras e parques e instalación industrais.

-Construccións illadas en solo rústico.

As distancias das plantacións a pistas, estradas e solos rústicos recollense no seguinte:

 

Podes descargálo aquí