Objeto/reumen:

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS PARTICULARES PARA A ADXUDICACIÓN DA XESTIÓN DA CANTINA DA PISCINA DURANTE O PERíODO DE APERTURA DESTE SERVIZO MUNICIPAL


Tipo contrato: Servicios
Fecha de entrada: 26/06/2017
Estado: En licitación
Procedimiento:
Fecha adjudicación:
Contratista:
Importe con iva: 0,00 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar Prego de claúsulas
Documento:(2) Descargar