Objeto/reumen:

Contratación da obras RECUPERACIÓN ENTORNO EXTERIOR DA AULA DA NATUREZA
Publicación prego de claúsulas administrativas e proxecto da obra
Procedemento negociado con publicidade


Tipo contrato: Obras
Fecha de entrada: 19/05/2017
Estado: En adjudicación
Procedimiento: Negociado
Fecha adjudicación: 05/07/2017
Contratista: CONSTRUCCIONES GUERREIRO SOMOZAS S.L.
Importe con iva: 60.035,24 €
Publicación B.O.P.:
Documento:(1) Descargar Pliego
Documento:(2) Descargar Proxecto